Thông báo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018

Tin C/O | 10/01/2024 15:49 GMT+7 | Tuyết Lan

THÔNG BÁO:

Thông tư số 44/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023:

"Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hoá" chính thức được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2024Tham khảo tại đây

Kính gửi các doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị cấp C/O mẫu B trong thời gian tới cập nhật Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) cho mã HS phiên bản 2022 cho hàng hoá xuất khẩu, cũng như các thông tin sửa đổi, bổ sung khác.

Kèm theo file

Phòng pháp chế.