Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

DCCI | Tin doanh nghiệp | PCI | 18/05/2020 10:05 GMT+7 | Nguyễn Trọng Nguyễn

Kể từ năm 2014, thông qua loạt Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã chính thức giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh gắn với cải thiện Chỉ số PCI. Đáng lưu ý là đến Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện”. 
Trong các Nghị quyết 19, Chính phủ đã giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm vụ “hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cải thiện Chỉ số PCI kết nối với việc thực hiện nhiệm vụ tại các Nghị quyết số 19”. Thực hiện nhiệm vụ này, VCCI đã tổ chức nhiều hội nghị phân tích môi trường kinh doanh tại cấp vùng, phối hợp tổ chức các hội nghị phân tích môi trường kinh doanh cấp tỉnh, và tham gia ý kiến đối với việc xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh theo đề xuất của nhiều tỉnh, thành phố. VCCI cũng thường xuyên giới thiệu và chia sẻ các thực tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh, thành phố, xây dựng nhiều ấn phẩm, báo cáo chuyên đề về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Năm 2019, để tiếp nối nỗ lực hỗ trợ chính quyền các địa phương thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 02 (thay cho Nghị quyết 19 trước đây), trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của nhiều tỉnh, thành phố, VCCI triển khai xây dựng báo cáo “Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)”. Báo cáo này giới thiệu cách thức triển khai Bộ chỉ số DDCI từ kinh nghiệm của VCCI trong xây dựng chỉ số PCI từ năm 2005 trở lại đây kết hợp với thực tế triển khai Bộ chỉ số DDCI tại một số tỉnh, thành phố. Báo cáo này hy vọng sẽ cung cấp được một số thông tin tham khảo hữu ích cho chính quyền các địa phương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thúc đẩy quá trình cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương.

Đính kèm báo cáo: Cẩm nang hướng dẫn xây dựng DDCI

Nhóm nghiên cứu VCCI