Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Xúc tiến

Xúc tiến | 02/03/2022 08:45 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

1. Chức năng:

  • Xúc tiến thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế
  • Thúc đẩy và phát triển ý tưởng kinh doanh và doanh nghiệp trẻ khu vực ĐBSC

2. Nhiệm vụ:

- Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư vùng ĐBSCL.

- Nâng cao năng lực doanh nghiệp xuất khẩu và hội nhập quốc tế; cán bộ hỗ trợ hội nhập quốc tế khu vực ĐBSCL

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực ĐBSCL.

3. Hoạt động:

- Tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư vùng ĐBSCL

- Thực hiện các dự án quốc tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập

- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL hàng năm

- Tổ chức đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực các start-up khu vực ĐBSCL

4. Thông tin liên hệ của Phòng:

Phòng Xúc tiến và Khởi nghiệp - VCCI Cần Thơ

Chị Trần Thị Phúc Duyên - Phụ trách Phòng Xúc tiến và Khởi nghiệp

Điện thoại: 0292.3.824.918 (121); Email: xuctienvccict@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/MekongPC - Phòng xúc tiến – VCCI Cần Thơ