Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Tư vấn

Kiến nghị | 03/03/2022 13:59 GMT+7 | VCCI ĐBSCL

1. Chức năng:

- Thực hiện thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội vùng ĐBSCL

- Thực hiện các ấn phẩm, báo cáo nghiên cứu về kinh tế vùng ĐBSCL

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, trong đó, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong vùng cải thiện năng lực cạnh tranh thông qua việc sử dụng hiệu quả công cụ từ bộ chỉ số PCI, DDCI.

- Xây dựng các ấn phẩm, báo cáo nghiên cứu phân tích chuyên sâu các vấn đề của vùng nhằm đưa những nhận định, đánh giá đầy đủ về kinh tế, doanh nghiệp trong vùng tạo nguồn thông tin tin cậy, khoa học có ý nghĩa quan trọng trong tham mưu cho lãnh đạo Trung ương và địa phương vùng ĐBSCL, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế vùng ĐBSCL.

3. Hoạt động:

- Thực hiện các hoạt động tư vấn PCI, DDCI cho các địa phương ĐBSCL.

- Thực hiện Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề nghiên cứu về các vấn đề thời sự, nổi bật của vùng ĐBSCL

- Thực hiện Bản tin VCCI định kỳ về thông tin kinh tế và doanh nghiệp ĐBSCL

4. Thông tin liên hệ của Phòng:

Phòng Tư vấn và Thông tin Kinh tế, VCCI Cần Thơ

ĐT: 0292.3.824.918 (107, 102, 113)

1. Chị Lê Hồng Thắm, Trưởng phòng, Di động: 0932.777.184,

Email: hongthamvccict@gmail.com

2. Anh Nguyễn Phương, Di động: 0902.884.010,

Email:nguyenphuong26193@gmail.com