Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Hội viên

Kiến nghị | 03/03/2022 14:02 GMT+7 | VCCI ĐBSCL

1. Chức năng:

Duy trì, quản lý phát triển mạng lưới hội viên tại khu vực ĐBSCL

2. Nhiệm vụ:

- Tiến hành những hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

- Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động:

- Tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo phát triển kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp

- Khảo sát động thái doanh nghiệp khu vực ĐBSCL

- Tôn vinh, khen thưởng doanh nhân - doanh nghiệp

4. Thông tin liên hệ của Phòng:

Phòng Hội viên – VCCI ĐBSCL

Anh Hoàng Minh 0949.404.991 | Chị Trà My 0978.010.575

Điện thoại: 0292.3.824.918 (108); Email: phonghoivienvccict@gmail.com

Facebook: Phòng hội viên – VCCI ĐBSCL