Phòng Tổng Hợp

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý nhân sự, quản trị tòa nhà và quản lý hành chính văn phòng.

– Thực hiện các hoạt động của Hội đồng Doanh nhân Nữ.

– Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị. 

Các hoạt động chính:

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện quản lý, bồi dưỡng nhân sự cho cơ quan.

– Xây dựng nội quy, các quy chế cơ quan.

– Thực hiện các chế độ chính sách cho nhân sự cơ quan.

– Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan.

– Thực hiện các công tác hành chính văn phòng hàng ngày của cơ quan.

– Lập báo cáo, kế hoạch của phòng và cơ quan.

– Thực hiện công tác quản trị tòa nhà, an ninh trật tự, trang thiết bị cơ quan.

– Tổ chức hội thảo, lớp học cho Hội đồng Doanh nhân Nữ.

– Thực hiện giải thưởng Bông Hồng Vàng. 

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Huỳnh Thiên Trang

– ĐT: 0710 3 824918 – Máy lẻ: 112

– DĐ: 0908 203 833

– Email: thientrang76ct@yahoo.com