Phòng Tài Chính Kế Toán

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán.

– Giám sát các hoạt động tài chính theo đúng các chuẩn mực, theo Luật Kế toán và theo quy chế tài của VCCI nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động xúc tiến thương mại và dịch vụ của Chi nhánh.

– Thực hiện thống kê, báo cáo tài chính, quyết toán tài chính.

Các hoạt động chính:

– Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định kế toán và quy chế tài chính của VCCI.

– Thực hiện thống kê chính xác, đầy đủ các số liệu phát sinh liên quan đến hoạt động của cơ quan.

– Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý nội bộ, quy trình nghiệp vụ về tài chính kế toán và kiểm tra, kiểm toán.

– Thực hiện quyết toán đúng tiến độ các hoạt động và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, tạo nguồn thu và đảm bảo kinh phí cho cơ quan.

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Dương Văn Quang

– ĐT: 0710 3 824918 – Máy lẻ: 118

– DĐ: 0918 349818

– Email: quangvcci@gmail.com