Phòng Hợp Tác và Đầu Tư

Chức năng – nhiệm vụ:

– Thúc đẩy, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào khu vực ĐBSCL.

– Phối hợp với các cơ quan trong vùng ĐBSCL trong các hoạt động xúc tiến thu hút FDI.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL trong việc đầu tư ra nước ngoài.

– Cung cấp thông tin về FDI.

– Thực hiện việc điều tra, nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp FDI khi có nhu cầu.

Các hoạt động chính:

– Thực hiện chương trình kết nối kinh doanh và đầu tư cho các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL với các doanh nghiệp khu vực khác trong cả nước và các doanh nghiệp nước ngoài.

– Cung cấp các thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào ĐBSCL.

– Tư vấn và môi giới cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi có nhu cầu đầu tư vào ĐBSCL.

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Trần Thị Phúc Duyên

– ĐT: 0710 3 824 918 – Máy lẻ: 123

– DĐ: 0945.405.553

– Email: phucduyen1601@yahoo.com