Phòng Hội Viên

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Thực hiện hoạt động tôn vinh doanh nghiệp ĐBSCL.

– Thực hiện khảo sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thực hiện phát triển xây dựng mạng lưới hội viên.

– Thực hiện chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên

– Thu thu hội phí hội viên.

– Thực hiện các công tác Hiệp hội và Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL.

– Thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên như cung cấp văn bản pháp luật, cung cấp thông tin kinh tế thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn…

– Các hoạt động khác. 

Các hoạt động chính:

– Tổ chức họp mặt hội viên hàng năm.

– Tổ chức giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp ĐBSCL.

– Tổ chức hội thảo kinh tế chuyên đề hằng năm.

– Hỗ trợ tư vấn, giải quyết các khó khăn trong kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên.

– Xây dựng, phát triển hội viên.

– Gửi phiếu khảo sát hằng năm đến các doanh nghiệp hội viên để nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, qua đó có hướng hỗ trợ kịp thời (6 tháng, cuối năm).

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Lê Hồng Thắm

– ĐT: 0710 3 824 918 – Máy lẻ: 104

– DĐ: 0932.777.184

– Email: hongthamle84@yahoo.com