Phòng Đào Tạo

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, giúp nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp ĐBSCL về ứng dụng Công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

Các hoạt động chính:

– Tổ chức các lớp học kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trung và dài hạn cho doanh nghiệp ĐBSCL như: CEO, CFO, CCO, CPO…

– Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm

– Đào đạo các chuyên đề về  Tài chính – kế toán – Thuế.

– Tư vấn chuyên ngành về Thuế định kỳ cho doanh nghiệp: tổ chức Câu lạc bộ Thuế định kỳ hàng tháng, cập nhật văn bản Thuế mới nhất

– Đào tạo chương trình khởi nghiệp, tư vấn khởi sự kinh doanh

– Tổ chức các chương trình đào tạo theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

– Đào tạo, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng thương mại điện tử.

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Nguyễn Thị Diệu Hiền

– ĐT: 0710 3 824 9118 – Máy lẻ: 107

– DĐ: 0903.606.333

– Email: dieuhienvcci@gmail.com