Mr.Nguyễn Hữu Đệ

MrNguyenHuuDe
 

Phó Giám đốc: Mr. Nguyễn Hữu Đệ

Vice Director: Mr. Nguyen Huu De

Điện thoại: +84 0710 3 317 470/119

Email: nguyenhuude191@gmail.com